Rikkeisoft 10 năm cùng nhau

Kết quả chung cuộc

Kết quả toàn đợt được tính từ 01/10/2021 đến 31/3/2022. Được công bố và trao giải thưởng vào ngày 06/04/2022.